Saturday, April 26, 2008

Connecting iPhone to Notebook's Ad-hoc mode
چگونگی استفاده از WiFi آیفون به روش AD HOC
برای استفاده از WiFi آیفون بعد از نصب درایور مراحل را از روی شکل دنبال کنید:
در این روش (روش Peer to Peer یا AD Hoc) فقط به یک کارت شبکه بیسیم نیاز دارید.

No comments:

Post a Comment